Vesti
KOMPLETNA REGISTRACIJA VOZILA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE                                

OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U VALJEVU                                 

OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U ČAČKU, KULINOVAČKO POLJE - U KRUGU "AUTOČAČAK KOMERCA" OVLAŠĆENOG SERVISA IVEKO VOZILA                                

OTVORENO PREDSTAVNIŠTVO U NOVOM PAZARU - OVLAŠĆENA RADIONICA ZA TAHOGRAFE                                

DANI EDUKACIJE                                

POČINJE OBUKA ZA SEKAČE SEKUNDARNIH SIROVINA                                

OBUKA VOZAČA ZA PRAVILNU UPOTREBU ANALOGNIH I DIGITALNIH TAHOGRAFA                                

SEMINAR UNAPREĐENJA BZR - PRIMENA U PRAKSI                                

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ BZR                                

NOVOSTI U VEZI PREGLEDA TAHOGRAFA                                

Poslovnik o kvalitetu

"Remontni centar" je preduzeće koje raste i koje se razvija u svim oblastima svoje delatnosti usvajajući pri tome napredne tehnologije, savremen menadžment i moderan stil poslovanja. Vizija "Remontnog  centra" je  vizija  svih  zaposlenih  i  jedinstvena,  sa  jasnim  ciljem  da  "Remontni centar" postane  prepoznatljiv  po  kvalitetu  svojih  usluga  koje  su  prilagođene  korisnicima, zaposlenima koji imaju želju da provedu ceo radni vek upravo u ovom kolektivu i brendu koji će
konkurencija prepoznavati i ceniti.

pdf.png Poslovnik o kvalitetu 
Tehnički pregled vozila

 
rcteh.png
Poslovni saradnici

UPUTSTVO ZA OBAVEZNE NAČINE POSTUPANJA I ZNAČENJE OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom.

- Grupe oznaka:

 
* oznaka zabrane– zabranjuje postupanje koje može dovesti do nastanka opasnosti ili opasne pojave; okruglog je oblika sa crnim piktogramom na beloj podlozi, oivičen crvenom bojom i sa crvenom poprečnom linijom;

oz01.jpgoz02.jpgoz03.jpgoz04.jpgoz05.jpgoz06.jpg
Tabela 1. Primeri oznaka zabrane

 
 
* oznaka upozorenja– daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi; trouglastog je oblika sa crnim piktogramom na žutoj podlozi, oivičen crnom bojom;
 
ou01.jpgou02.jpgou03.jpgou04.jpgou05.jpgou06.jpg
Tabela 2. Primeri oznaka upozorenja
 
 
* oznaka obaveze – obezbeđuje instrukciju o obaveznom načinu postupanja; okruglog je oblika sa belim piktogramom na plavoj podlozi;
 
oo01.jpgoo02.jpgoo03.jpgoo04.jpgoo05.jpgoo06.jpg
Tabela 3. Primeri oznaka obaveze
 
 
* oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći – obezbeđuje informaciju o izlazu u slučaju opasnosti ili prvoj pomoći; oblik - pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na zelenoj podlozi;

 
oi01.jpgoi02.jpgoi03.jpgoi04.jpgoi05.jpgoi06.jpg
Tabela 4. Primeri oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći.
 
  
* oznaka opreme za gašenje požara; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na crvenoj podlozi;
 
og01.jpgog02.jpgog03.jpgog04.jpgog05.jpgog06.jpg
Tabela 5. Primeri oznaka opreme za gašenje požara
 
 

* svetlosna oznaka je oznaka obezbeđena uređajem koji je napravljen od providnih ili prozračnih materijala koji su osvetljeni iznutra ili odnazad tako da je osvetljena površina vidljiva. Ukoliko uređaj može da emituje i neprekidne signale i signale sa prekidom, signali sa prekidom se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;

* zvučni signal je kodirani zvuk koji proizvodi uređaj koji je napravljen za tu svrhu, bez upotrebe ljudskog ili veštačkog glasa, viši su od nivoa buke u radnoj okolini i lako su prepoznatljivi. Ukoliko uređaj može da emituje zvučne signale sa stalnom i sa promenljivom učestanošću, signali sa promenljivom učestanošću se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;

* bezbedonosna boja je boja koja ima određeno značenje;
 
BojaZnačenje ili namenaInstrukcija i informacija
CrvenaOznaka zabraneOpasno postupanje
Upozorenje na opasnostZaustavi, ugasi, uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
Evakuacija
Oprema za gašenje požaraIdentifikacija i lokacija
Žuta ili tamnožutaOznaka upozorenjaPažnja, oprez
Proveri
PlavaOznaka obavezaSpecifično postupanje ili radnja
Korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
ZelenaOznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoćiVrata, izlazi, prolazi, oprema i prostorije
Nema opasnostiPovratak u normalno stanje
Tabela 6. Namena i instrukcije boja


 
 
* govorna komunikacija je unapred određena govorna poruka koja je saopštena ljudskim ili veštačkim glasom i odvija se u vidu kratkih, jednostavnih i razumljivih rečenica, izraza ili reči. Znaci moraju biti precizni, jednostavni, saopštljivi, laki za davanje i razumevanje i jasno različitih pokreta i/ili položaja ruku i/ili šaka. Ako se za davanje znaka koriste obe ruke istovremeno njihovo pokretanje mora da bude sinhronizovano, simetrično i da se pri tome daje samo jedan znak;

* znak koji se daje rukom je pokret i/ili položaj ruku i/ili šaka, u kodiranom obliku, koji se daju zaposlenom koji izvodi manevre koji mogu da predstavljaju opasnost po zaposlene;

* tekstualne oznake oznake i upozorenja postavljena od strane odgovornog lica – uzimajući u obzir procenu rizika, poslodavac je dužan da obezbedi i istakne tekstualne oznake i upozorenja za bezbednost i/ili zdravlje na radu u radnom prostoru tamo gde rizik, odnosno opasnosti i štetnosti nisu mogli da budu uklonjeni ili smanjeni primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu; kao i uputstvo za bezbedan rad pri rukovanju i održavanju određenih sredstava za rad.
 
 
- Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu:

1. trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i za označavanje izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći, dok se za trajno označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara mogu koristiti i bezbedonosne boje. Mesta na kojima postoji mogućnost udara u prepreku ili pada moraju trajno biti obeležena bezbedonosnom bojom i/ili oznakom na tabli. Saobraćajne površine moraju biti trajno obeležene bezbedonosnom bojom.

2. oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu u određenim okolnostima – svetlosne oznake, zvučni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada određene okolnosti to zahtevaju, da bi se upozorilo na opasnost, da bi se pozvala lica da preduzmu specifično postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u slučaju opasnosti.

3. zamena i kombinovano korišćenje oznaka za bezbenost i/ili zdravlje na radu – moguće je kombinovano korišćenje oznaka, kao npr: svetlosna oznaka i zvučni signal; svetlosna oznaka i govorna komunikacija; znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.
 
Uputstvo izradilo Lice za bezbednost
i zdravlje na radu
"Remontni centar" d.o.o.