ZAŠTITA OD POŽARA

03zop

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara

Na osnovu člana 32. Zakona zaštite od požara ("Službeni glasnik RSˮ, BROJ 111/09 i 20/15) i člana 7. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju (ˮSlužbenom glasniku RSˮ, BR. 73/10), privredno društvo Remontni centardoo poseduje potrebna ovlašćenja za izradu projekata i planova zaštite od požara.

 

Ovlašćenje za posebne sisteme                          Rešenje za izvođenje glavnog projekta

 

pravila zastitePravila  zaštite od požara  obavezni su da donesu vlasnici  ili korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima. Pravila zaštite od požara  obuhvataju:
 
 • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
 • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
 • donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.  
 
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

seminar01Kao pravno lice koje ima ovlašćenje MUP-a i ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara, REMONTNI CENTAR  DOO izrađuje Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara. Na program obuke saglasnost daje  Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor  za vanredne situacije, nakon čega se pristupa izvođenju obuke iz ove oblasti za sve zaposlene radnike.

oznake ppU cilju smanjenja uzroka nastanka požara kao i u cilju što bezbednije evakuacije lica jedna od preventivnih mera jeste i postavljanje znakova iz protivpožarne zaštite.