IZRADA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA I PLANOVA EVAKUACIJE

03zop

pravila zastitePravila  zaštite od požara  obavezni su da donesu vlasnici  ili korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u stambenim objektima. Pravila zaštite od požara  obuhvataju:
 
 • organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
 • zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
 • donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.  
 
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.