IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA

03zop

izrada glavnog projektraGlavni projekat zaštite od požara je jedan od osnovnih instrumenata prevencije zaštite od požara. Jedan je od sastavnih delova tehničke dokumentacije. Glavni projekat sprovodi u praksu gradnje objekata sve zakonske obaveze o zaštiti od požara, a ujedno prdstavlja kontrolu prilikom gradnje objekata. Izrađuje ga privredno društvo ili drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.  
 
Glavni projekat sadrži:
 
 • tehnički izveštaj(podatke o lokaciji, opis objekta, procena opasnosti od požara, podela na požarne sektore, izbor materijala za konstrukcije koje treba da bude otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procena opasnosti koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se koriste ili skladište, opisi instalacija u objektima, izbor mobilne opreme, evakuacine puteve za spašavanje lica i imovine)
 • proračunske osnove(proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva i potrebnog  vremena evakuacije i dr.)
 • grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispozicija tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara , šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem odvođenja dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.)
 • i predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.  
 
Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za adaptaciju, rekonstrukciju i za izgradnju objekata .