VANREDNE SITUACIJE

VANREDNE SITUACIJE

zemljotresi

Na osnovu člana 15. Zakona o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)procenu rizika od katastrofa imaju obavezu da izrade i donesu Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja; privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Procenu rizika izrađuju i donose i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Kao osnova za izradu Procene i Planova zaštite i spasavanja koristi se „Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama'' (''Sl. glasnik RS'', broj 18/2017).
Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja izrađuju privredna društva odnosno druga pravna lica koja imaju ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i imaju u stalnom radnom odnosu tri zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i ispunjavaju organizaciono-tehničke uslove.

Licencirana lica za izradu Procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja su nosioci izrade ovih dokumenata, ali u izradi učestvuju zaposleni u privrednom društvo, odnosno članovi stručnog tima, određeni od strane rukovodioca. Stručni tim čine rukovodilac i članovi tima, različitih struka koji mogu najviše pomoći u konsultacijama, pružanju neophodnih informacija i podataka, omogućavanju pristupa dokumentaciji i grafičkim prikazima, kako bi dokumenti bili u potpunosti izrađeni u skladu sa Zakonom, prema zahtevima metodologije.

Procena rizika od katastrofa se periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine, a ukoliko su se okolnosti u značajnoj meri promenile i ranije, odnosno ukoliko se pojavio novi rizik ili se postojeći rizik povećao ili smanjio.

Na osnovu Procene rizika od katastrofa izrađuje se Plan zaštite i spasavanja.