UPUTSTVO ZA LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA

01bnr

womanworkerU skladu sa obavljenom procenom rizika i Aktom o proceni rizika, kao i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Službeni glasnik RS, br. 101/05, član 15, stav 5 i član 17, i u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, Službeni glasnik RS, br. 92/08 , poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenima potrebna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu .
 
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu u smislu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, jesu sva sredstva i oprema koje zaposleni nosi, drži ili na bilo koji drugi način koristi na radu, sa ciljem da ga zaštiti od jedne ili više istovremeno nastalih opasnosti ili štetnosti, odnosno da otkloni ili smanji rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja.
 
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu koristi zaposleni na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno prilikom obavljanja poslova i radnih aktivnosti, na kojima se opasnosti i štetnosti, odnosno rizici od nastanka povreda i oštećenja zdravlja, ne mogu otkloniti ili u dovoljnoj meri smanjiti primenom tehničkih, tehnoloških, organizacionoh i drugih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koja moraju da :
• budu izrađena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda,
• odgovaraju postojećim uslovima na radnom mestu i u radnoj okolini,
• budu namenski izrađena za otklanjanje ili smanjenje rizika na radnom mestu i kao takva ne smeju da povećavaju postojeće ili proizvedu nove rizike za bezbednost i zdravlje zaposlenih
• odgovaraju specifičnim ergonomskim zahtevima na radnom mestu i zdravstvenom stanju zaposlenog,
• budu tako izrađena da ih zaposleni može pravilno i na jednostavan način koristiti i posle podešavanja, popravke, dorade i sl.
 
Poslodavac je dužan da odredi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na osnovu procene rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih, odnosno prepoznatih i utvrđenih opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi na radnom mestu i u radnoj okolini.
 
Poslodavac određuje vrstu sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na radu i uslove njihove upotrebe koji odgovaraju stanju na radnom mestu i u radnoj okolini, uzimajući u obzir vrstu i učestalost izlaganja opasnostima i štetnostima, nivo rizika, karakteristike radnog mesta i efikasnost zaštite zaposlenog sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu u odnosu na uslove u kojima mora da ih koristi.
 
Poslodavac je dužan da pre izbora sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, koju planira da da na korišćenje zaposlenom, izvrši procenu da li ista ispunjavaju zahteve u smislu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
 
Procena obuhvata sledeće elemente ;
 • analizu i procenu rizika koji ne mogu da se otklone ili smanje drugim merama,
 • osobine koje mora da poseduje sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu da bi efikasno otklonila ili smanjila rizike, kao i rizike koji mogu nastati korišćenjem tog sredstva ili opreme,
 • upoređivanje osobina sredstava ili opreme koja može da se nabavi, a koje ispunjavaju uslove iz tačke 2) ovog stava
 • Poslodavac je dužan da procenu iz stava 1. izmeni i dopuni kada dođe do promena u bilo kom njenom elementu.
 
DUŽNOSTI POSLODAVCA:
 • Da da na korišćenje odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu zaposlenima koji radi na određenim poslovima, a na osnovu procene rizika koji ne mogu da se otklone ili smanje drugim merama,
 • Da pri davanju na korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu zaposlenom, poštuje načelo prema kome su sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu namenjeni za njegovo lične korišćenje,
 • Da obezbedi da korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ne prouzrokuju finansijske obaveze za zaposlene,
 • Da zaposlenom da samo ispravno sredstvo ili opremu za ličnu zaštitu na radu
 
DUŽNOSTI ZAPOSLENIH:
 - da zaposleni koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu u radu i da ih redovno održava,
- da zaposleni koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu isključivo u skladu sa njihovom namenom
 
Remontni centar“ d.o.o.
Lice za bezbednost i zdravlje na radu