VODJENJE EVIDENCIJE OTPADA

upravljanje otpadom 3U cilju efikasnog upravljanja otpadom u okviru svakog preduzeća, neophodno je uvođenje jedinstvenog sistema redovnog evidentiranja količina generisanog otpada.

Zakonom o upravljanju otpadom, regulisan je postupak izveštavanja, čime je predviđena obaveza vođenja dnevne evidencije i godišnje izveštavanje.

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da:

vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i
dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine

Obrasci dnevne evidencije se vode svakodnevno za svaku vrstu otpada pojedinačno.

Izveštaj sadrži podatke o: vrsti, količini, poreklu, karakterizaciji i klasifikaciji, sastavu, skladištenju, transportu, uvozu, izvozu, tretmanu i odlaganju nastalog otpada, kao i otpada primljenog u postrojenje za upravljanje otpadom.

Popunjavanje obrazaca dnevne evidencije uz godišnje izveštavanje, ima za cilj pravilno i efikasno formiranje i vođenje sistema praćenja i evidencije o upravljanju otpadom u preduzećima.

Preduzeće je u obavezi da uvede proceduru popunjavanja i čuvanja:

Dokumenta o kretanju otpada, kada je reč o neopasnom otpadu i
Dokumenta o kretanju opasnog otpada, u slučaju opasnog otpada,

za otpad koji preuzima kao alternativnu sirovinu, kao i za otpad koji predaje na skladištenje, tretman, ili odlaganje, ovlašćenim pravnim licima koja poseduju dozvolu izdatu u skladu sa zakonom od strane nadležnog organa.