IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM

upravljanje otpadomPlan upravljanja otpadom  dužan je da sačini proizvođač otpada i organizuje njegovo sprovođenje, ukoliko godišnje proizvodi više od 100t neopasnog ili više od 200kg opasnog otpada.

Proizvođač (generator) otpada je privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada.

Neopasni otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.

Opasni otpad je otpad koji ima jednu ili više opasnih karakteristika, i neophodno je, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, dodeliti mu indeksni broj, iz Kataloga otpada.

Proizvođač otpada je, radi utvrđivanja sastava i opasnih karakteristika otpada, dužan da izvrši ispitivanje opasnog otpada, kao i otpada koji prema poreklu, sastavu i karakteristikama može biti opasan otpad.

Sadržaj plana:
• dokumentacija o otpadu koji nastaje u procesu rada postrojenja
• mere koje se preduzimaju u cilju smanjenja proizvodnje otpada
• postupke i način razvrstavanja različitih vrsta otpada
• način skladištenja, tretmana i odlaganja otpada
• mere zaštite od požara i eksplozije
• mere zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

Planom upravljanja otpadom svakog proizvodnog preduzeća, uspostavlja se integrisan i održiv sistem upravljanja otpadom, kojim se ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi.

Cilj izrade plana:

• identifikacija otpada
• ustanovljavanje tokova otpada
• ustanovljavanje mera za redukciju otpada
• primena načela hijerarhijskog upravljanja otpadom
• ustanovljavanje standardnih operativnih procedura za upravljanje otpadom
• sprovođenje mera zaštite životne sredine i zdravlja ljudi