UPIS HEMIKALIJA U REGISTAR

06szh

hemikalije2U skladu sa Zakonom o hemikalijama proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da do 31. marta tekuće godine podnese prijavu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine radi upisa hemikalije u Registar hemikalija, za hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zakon o hemikalijama se ne odnosi na: 
1) radioaktivne hemikalije
2) hemikalije u tranzitu
3) transport opasnih hemikalija
4) hemikalije koje se smatraju otpadom u smislu odredaba zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom
5) hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu ili slobodnim zonama radi ponovnog izvoza ili tranzita ako se tu hemikalije ne prerade ili obrade.

U Registar se ne upisuje:
1) hemikalija koja se ne može svrstati ni pod jednu od carinskih tarifnih oznaka (Prilog 1. Pravilnika)
2) hemikalija koja se stavlja u promet u količini manjoj od 100 kg na godišnjem nivou
3) Izuzetak su supstance koje izazivaju zabrinutost, one se ne upisuju ukoliko se stavljaju u promet u količini manjoj od 1 kg na godišnjem nivou i smeše koje sadrže te supstance u količini od 10 kg na godišnjem nivou.

Dokumentacija za upis u Registar hemikalija sadrži:
1) Prijavu radi upisa hemikalija u Registar hemikalija
2) Dosije o hemikaliji
3) Bezbednosni list (gde je propisano)

     Prijava sadrži: ime i adresu proizvođača, uvoznika ili daljeg korisnika, poreski identifikacioni broj, vrstu delatnosti, ime odgovornog lica u subjektu privrednog poslovanja (preduzeću) i ime savetnika za hemikalije, tamo gde je ta obaveza propisana.
     Dosije o hemikaliji
sadrži: opšte podatke o hemikaliji, poreklu, načinu korišćenja, obeležavanju, sastavu, kao i podatke o surfaktantima, alternativnom nazivu, sadržaju isparljivih organskih materija. 

U Registar se upisuju i biocidni proizvodi. Registar biocidnih proizvoda se popunjava na osnovu podataka koje:
1) proizvođači ili uvoznici dostavljaju za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2) proizvođači ili uvoznici dostavljaju za izdavanje odobrenja ili privremene dozvole
3) na osnovu evidencije koju vodi i dostavlja nosilac rešenja.