TAHOGRAFI

Tahografi

tahograf servisObaveza svakog korisnika tahografa ugrađenog u vozilo je da pregled i ispitivanje tahografa izvrši:

• u roku od jedne godine za analogne, odnosno dve godine za digitalne tahografe - od poslednjeg pregleda;
• nakon ugradnje tahografa u vozilo;
• nakon opravke tahografa;
• nakon promene dimenzije pogonskih točkova;
• nakon promene registracione oznake vozila;
• nakon uočavanja bilo kakve neispravnosti rada tahografa;
• nakon uočavanja odstupanja vremena na tahografu od univerzalnog vremena za više od 20 minuta (važi samo za digitalne tahografe);
• nakon upućivanja na pregled od strane nadležnog nadzornog organa

Vaše obaveze, u vezi pregleda analognih i digitalnih tahografa, efikasno i brzo možete ostvariti dolaskom u jednu od ovlašćenih radionica REMONTNOG CENTRA.

prenos podatakaPod digitalnim tahografom podrazumeva se uređaj koji beleži, čuva, prikazuje, štampa podatke i omogućava preuzimanje podataka. Svi podaci sa tahografa vozila u koja je ugrađen digitalni tahograf i kartice vozača, moraju se redovno preuzimati i čuvati najmanje 24 meseca nakon njihovog evidentiranja.

Pod redovnim preuzimanjem podataka sa digitalnog tahografa smatra se preuzimanje podataka najmanje jednom u 60 dana, a sa kartica vozača najmanje jednom tokom 21 dana u kojima je vozač upravljao vozilom.

Radionice za tahografe preduzeća REMONTNI CENTAR, svojim saradnicima pružaju usluge:
• prenos podataka iz kartice vozača,
• prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa,
• očitavanje tahografskih listića i obradu podataka preuzetih sa kartice vozača i iz digitalnog tahografa,
• izrada izveštaja o radu vozača i vozila,
• arhiviranje i čuvanje preuzetih podataka ,
• dostavu izveštaja obrađenih podataka iz kartice vozača i memorije tahografa. 

tahografi uvodObaveza svakog korisnika digitalnog tahografa ugrađenog u vozilo je da pregled i ispitivanje tahografa izvrši u roku od dve godine od dana poslednjeg pregleda.

Poslovi pregleda i ispitivanja digitalnih tahografa podrazumevaju preduzimanje sledećih radnji od strane tehničara ovlašćene radionice za tahografe:

• identifikacija i spoljašnji pregled;
• provera integriteta sistema digitalnog tahografa;
• određivanje koeficijenta vozila „w”;
• određivanje efektivnog obima pogonskih točkova „l”;
• kalibracija – u skladu sa uputstvom  proizvođača za dati tip  digitalnog  tahografa, i, na svakih sedam  dana,  vrši skladištenje  podataka  o izvršenim  kalibracijama  na karticu  radionice  i  njihovo preuzimanje  sa  kartice  radionice  i  prenos  na  računar  sa  odgovarajućim  softverom za čuvanje podataka;
• probna vožnja radi provere funkcionalnosti tahografa.

Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica o izvršenom pregledu i ispitivanju.