ANALOGNI TAHOGRAFI
analogni tahografiPod analognim tahografom podrazumeva se uređaj koji pokazuje i beleži pređeni put vozila, brzinu vozila, aktivnosti vozača i otvaranje kućišta, odnosno vađenje tahografskog listića.

Obaveza svakog korisnika analognog tahografa ugrađenog u vozilo je da pregled i ispitivanje tahografa izvrši u roku od jedne godine od dana poslednjeg pregleda.

Poslovi pregleda i ispitivanja analognih tahografa podrazumevaju preduzimanje sledećih radnji od strane tehničara ovlašćene radionice za tahografe:
• spoljašnji pregled i identifikacija tahografa;
• određivanje koeficijenta vozila „w” sa savremenom opremom i efektivnog obima pogonskih točkova „l”;
• provere rada tahografa (otklon kazaljke u celom opsegu skale, rad brojčanika, ispravnost osvetljenja skale, uključivanje signalizacije, ispravno funkcionisanje uređaja za beleženje promene vozača, ispravno funkcionisanje dodatnih sklopova u tahografu i dr.);
• provera satnog mehanizma,  brzinomera,  daljinomera,  odnosno  utvrđivanje  da  li  je  prikaz  vremena, brzine i pređenog  puta u okviru dozvoljenih odstupanja, provera beleženja  tahografa, odnosno  formiranje  ispitnog  dijagrama  u  automatskom  režimu  rada  uređaja  za merenje brzine i pređenog  puta ili ručno, ukoliko uređaj nema tu opciju i upotrebom sredstva za kontrolu zapisa (šablonom) kontroliše zapis na tahografskom listiću;
• usklađivanje koeficijenta vozila „w” i konstante tahografa „k”;
• obavljanje  probne  vožnje u toku koje se proverava funkcionisanje tahografa, signalizatora, indikatora na instrument tabli vozila i ručnih komandi na uređaju za upravljanje.

Nakon obavljenog ispitivanja izdaje se Sertifikat (Uverenje) o ispravnosti tahografa i informativna nalepnica o izvršenom pregledu i ispitivanju.