VODJENJE POSLOVA UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA

06szh

upravljanje hemikalijamaU skladu sa odredbama Zakona o hemikalijama, ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012) snabdevač opasnim hemikalijama dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama, odnosno savetnika za hemikalije.

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim ispitom i licencom Savetnika za hemikalije, u skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, („Službeni glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 47/12  

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikalije i određene proizvode u promet dužan je da ih klasifikuje, a snabdevač hemikalija da ih obeležava i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.  

Izvoznik je dužan da hemikaliju koju izvozi pakuje i obeležava u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, osim ako je potrebno da hemikaliju pakuje i obeležava na drugačiji način, u skladu sa međunarodnim standardima, a to zahteva zemlja u koju se izvozi hemikalija.  

Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o svakoj hemikaliji bez obzira na količinu hemikalije koju je proizveo i stavio u promet, osim: biocidnih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, lekova i medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, hrane, prehrambenih aditiva i aroma, hrane za životinje i aditiva za tu hranu.  

Obrazac evidencije o hemikalijama sadrži: podatke o identifikaciji, podatke o kupljenim hemikalijama, podatke o prodatim hemikalijama, kao i podatke o ukupnoj količini prodatih hemikalija potrošačima u toku kalendarske godine.  
Savetnik za hemikalije koordinira i učestvuje u sledećim aktivnostima:  

za hemikalije:
1) pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji) za proizvođača, uvoznika ili daljeg korisnika (godišnja prijava)
2) u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija,
3) u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet, sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija,
4) informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama  

za biocidne proizvode:
1) pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
2) u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod,
3) u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i reklamiranje biocidnih proizvoda,
4) pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije, u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.  

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim ispitom i licencom Savetnika za hemikalije, u skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, („Službeni glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 47/12).  

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:
• pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
• snabdevači koji stavljaju u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje;
• distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.