IZRADA BEZBEDONOSNOG LISTA

ChemicalsRemontni centar doo Užice ima Savetnika za hemikalije i veći broj zaposlenih stručnih lica sa iskustvom u različitim oblastima, koji zajedno, pouzdano i efikasno mogu izraditi bezbednosni list. 

Zakon nalaže odgovornost za izradu bezbednosnog lista. Bezbednosni list objedinjuje mnoštvo informacija u više različitih oblasti, tako da je najbolje izradu poveriti timu stručnjaka.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list kada stavlja u promet: opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne – bioakumulativne – toksične ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne I druge hemikalije koje imaju svojstva koja izazivaju zabrinutost svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade.

Takođe, snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju SMEŠU koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:
• najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi I životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;
• najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva KIZ;
• supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama

 Za neke hemikalije nije propisana izrada, ali se bezbednosni list dostavlja na zahtev.

Bezbednosni list mora biti izrađen na srpskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista.

Bezbednosni list sadrži sledeće podatke: podatke o identifikaciji hemikalije, licu koje stavlja hemikaliju u promet, hemijskom sastavu, merama prve pomoći, merama za gašenje požara, merama zaštite u slučaju udesa, rukovanju, skladištenju, fizičkim i hemijskim svojstvima, toksikološkim i ekotoksikološkim podacima, transportu i ostalim raspoloživim podacima.