SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

06szh

SAVETNIK ZA HEMIKALIJE

Savetnik za hemikalije

ChemicalsRemontni centar doo Užice ima Savetnika za hemikalije i veći broj zaposlenih stručnih lica sa iskustvom u različitim oblastima, koji zajedno, pouzdano i efikasno mogu izraditi bezbednosni list. 

Zakon nalaže odgovornost za izradu bezbednosnog lista. Bezbednosni list objedinjuje mnoštvo informacija u više različitih oblasti, tako da je najbolje izradu poveriti timu stručnjaka.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list kada stavlja u promet: opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne – bioakumulativne – toksične ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne I druge hemikalije koje imaju svojstva koja izazivaju zabrinutost svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade.

Takođe, snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju SMEŠU koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:
• najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi I životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;
• najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva KIZ;
• supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama

 Za neke hemikalije nije propisana izrada, ali se bezbednosni list dostavlja na zahtev.

Bezbednosni list mora biti izrađen na srpskom jeziku u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista.

Bezbednosni list sadrži sledeće podatke: podatke o identifikaciji hemikalije, licu koje stavlja hemikaliju u promet, hemijskom sastavu, merama prve pomoći, merama za gašenje požara, merama zaštite u slučaju udesa, rukovanju, skladištenju, fizičkim i hemijskim svojstvima, toksikološkim i ekotoksikološkim podacima, transportu i ostalim raspoloživim podacima. 

hemikalije2U skladu sa Zakonom o hemikalijama proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da do 31. marta tekuće godine podnese prijavu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine radi upisa hemikalije u Registar hemikalija, za hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u prethodnoj kalendarskoj godini.

Zakon o hemikalijama se ne odnosi na: 
1) radioaktivne hemikalije
2) hemikalije u tranzitu
3) transport opasnih hemikalija
4) hemikalije koje se smatraju otpadom u smislu odredaba zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom
5) hemikalije koje su pod carinskim nadzorom u carinskom skladištu ili slobodnim zonama radi ponovnog izvoza ili tranzita ako se tu hemikalije ne prerade ili obrade.

U Registar se ne upisuje:
1) hemikalija koja se ne može svrstati ni pod jednu od carinskih tarifnih oznaka (Prilog 1. Pravilnika)
2) hemikalija koja se stavlja u promet u količini manjoj od 100 kg na godišnjem nivou
3) Izuzetak su supstance koje izazivaju zabrinutost, one se ne upisuju ukoliko se stavljaju u promet u količini manjoj od 1 kg na godišnjem nivou i smeše koje sadrže te supstance u količini od 10 kg na godišnjem nivou.

Dokumentacija za upis u Registar hemikalija sadrži:
1) Prijavu radi upisa hemikalija u Registar hemikalija
2) Dosije o hemikaliji
3) Bezbednosni list (gde je propisano)

     Prijava sadrži: ime i adresu proizvođača, uvoznika ili daljeg korisnika, poreski identifikacioni broj, vrstu delatnosti, ime odgovornog lica u subjektu privrednog poslovanja (preduzeću) i ime savetnika za hemikalije, tamo gde je ta obaveza propisana.
     Dosije o hemikaliji
sadrži: opšte podatke o hemikaliji, poreklu, načinu korišćenja, obeležavanju, sastavu, kao i podatke o surfaktantima, alternativnom nazivu, sadržaju isparljivih organskih materija. 

U Registar se upisuju i biocidni proizvodi. Registar biocidnih proizvoda se popunjava na osnovu podataka koje:
1) proizvođači ili uvoznici dostavljaju za donošenje rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu
2) proizvođači ili uvoznici dostavljaju za izdavanje odobrenja ili privremene dozvole
3) na osnovu evidencije koju vodi i dostavlja nosilac rešenja. 

upravljanje hemikalijamaU skladu sa odredbama Zakona o hemikalijama, ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 93/2012) snabdevač opasnim hemikalijama dužan je da obezbedi lice koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama, odnosno savetnika za hemikalije.

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim ispitom i licencom Savetnika za hemikalije, u skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, („Službeni glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 47/12  

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikalije i određene proizvode u promet dužan je da ih klasifikuje, a snabdevač hemikalija da ih obeležava i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega.  

Izvoznik je dužan da hemikaliju koju izvozi pakuje i obeležava u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, osim ako je potrebno da hemikaliju pakuje i obeležava na drugačiji način, u skladu sa međunarodnim standardima, a to zahteva zemlja u koju se izvozi hemikalija.  

Snabdevač je dužan da vodi evidenciju o svakoj hemikaliji bez obzira na količinu hemikalije koju je proizveo i stavio u promet, osim: biocidnih proizvoda, sredstava za zaštitu bilja, lekova i medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, hrane, prehrambenih aditiva i aroma, hrane za životinje i aditiva za tu hranu.  

Obrazac evidencije o hemikalijama sadrži: podatke o identifikaciji, podatke o kupljenim hemikalijama, podatke o prodatim hemikalijama, kao i podatke o ukupnoj količini prodatih hemikalija potrošačima u toku kalendarske godine.  
Savetnik za hemikalije koordinira i učestvuje u sledećim aktivnostima:  

za hemikalije:
1) pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji) za proizvođača, uvoznika ili daljeg korisnika (godišnja prijava)
2) u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i reklamiranje hemikalija,
3) u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet, sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija,
4) informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih Zakonom o hemikalijama  

za biocidne proizvode:
1) pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
2) u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod,
3) u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i reklamiranje biocidnih proizvoda,
4) pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije, u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima.  

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, položenim ispitom i licencom Savetnika za hemikalije, u skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije, („Službeni glasnik RS“, br. 13/11, 28/11 i 47/12).  

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:
• pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu;
• snabdevači koji stavljaju u promet opasne hemikalije u ukupnoj količini manjoj od 100 kg godišnje;
• distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom.