PROJEKTNI BIRO

Projektni biro

projektovanje

PROJEKTOVANJE

Tim inženjera svih potrebnih struka, realizuje izradu tehničke dokumentacije koja predstavlja skup projekata, elaborata i studija u skladu sa Zakonom o planiranju i  zgradnji, posebnim zakonima, propisima donetim na  snovu Zakona, propisima čija je obaveza donošenja propisana posebnim zakonima, a koji direktno ili na drugi način utiču na osnovne zahteve za objekat, pravilima struke i osnovnim zahtevima za objekat, lokacijskim uslovima i Zakonom o ozakonjenju objekta.

 

VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

1) Idejno rešenje (IDR)
2) Idejni projekat (IDP)
3) Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
4) Projekat za izvođenje (PZI)
5) Projekat izvedenog objekta (PIO)
6) Izveštaj o zatečenom stanju objekta (ozakonjenje objekata)

 

VRSTE PROJEKATA:

1. arhitektura; licenca 300
2. konstrukcija; licenca 310
3. hidrotehničke instalacije; licence 300, 314
4. elektroenergetske instalacije; licence 350

B5 - projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima,

5. telekomunikacione i signalne instalacije; licenca 353

B2 - projekat stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema,
B3 - projekat stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih
sistema,

6. mašinske instalacije; licence 330, 332, 333

Ø termotehničke instalacije (ventilacija, klimatizacija, grejanje, gasne instalacije)
Ø instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike,
B1 - projekat stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema,
B6 - projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote,

7. tehnologija; licenca 371

  • Elaborat energetske efikasnosti; licenca 381
  • Studija uticaja na životnu sredinu.
  • Plan preventivnih mera (Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010)) - dokument kojim se propisuju načini uređenja gradilišta i specifične mere za bezbedan i zdrav rad, za predviđene radove, koje se primenjuju na tom gradilištu.

 

POSEBNI PROJEKTI

 

  • U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA:

 

Firma poseduje Ovlašćenja za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara i projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

DELATNOST A: Izrada elaborata i glavnog projekta zaštite od požara,
DELATNOST B.1: Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema,
DELATNOST B.2: Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema,
DELATNOST B.3: Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema,
DELATNOST B.4: Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija,
DELATNOST B.5: Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima,
DELATNOST B.6: Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote.

 

  • U SKLADU SA ZAKONOM O BZR:

 

Plan preventivnih mera - obaveza investitora

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m2, osim u slučajevima kada se izvode radovi navedeni u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifiča rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih (1. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od: zatrpavanja u iskopima dubljim od 1 m usled obrušavanja zemlje, propadanja usled rada na mekom ili močvarnom terenu ili pada sa visine veće od 3 m, pri čemu je taj rizik povećan usled same prirode procesa rada ili uticaja okoline radnog mesta. 2. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene usled izlaganja hemijskim ili biološkim agensima, odnosno pri kojem se javljaju posebne opasnosti i/ili štetnosti ili je za obavljanje tog rada propisan lekarski pregled zaposlenih. 3. Rad pri kojem su zaposleni izloženi jonizujućem zračenju. 4. Rad u blizini električnih vodova visokog napona. 5. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od utapanja. 6. Rad na bunarima, pod zemljom i u tunelima. 7. Rad koji obavljaju ronioci uz upotrebu sistema za dovod svežeg ili komprimovanog vazduha. 8. Rad koji obavljaju zaposleni u kesonima sa vazduhom pod pritiskom. 9. Rad sa eksplozivnim materijama. 10. Rad na montaži ili rasklapanju teških montažnih sklopova.) ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta (Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta u slučaju kada je na gradilištu: 1) planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili 2) planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popunjenu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

 

Elaborat o uređenju gradilišta - obaveza svih izvođača radova

Elaborat o uređenju gradilišta predstavlja dokument kojim su postavljeni zahtevi i način sprovođenja, kao i organizacija zaštitnih mera, odnosno utvrđen je kriterijum kojeg se gradilište mora pridržavati. Za sve radove koji se obavljaju na gradilištu i kod kojih se pojavljuju izvori opasnosti, moraju se predvideti zaštitne mere. Elaborat ima za cilj i blagovremeno planiranje i programiranje propisanih potrebnih zaštitnih mera i sredstava na gradilištu, u njemu su data uputstva za njihovo sprovođenje u toku izvođenja radova. Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz izveštaj o početku rada dostavlja nadležnoj inspekciji rada najmanje osam dana pre početka rada.

kontrolaKoordinator bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Stalni ili povremeni nadzor na gradilištu;
Podnošenje Prijave i Plana preventivnih mera nadležnoj Inspekciji rada;

• Vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
- odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
- procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
• Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:
- dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama Uredbe,
- gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera
• Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata Uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
• Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
• Obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
• Koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
• Preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
• Obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.