PROJEKTNI BIRO

Projektni biro

U skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14), nakon  završetka radova vršimo tehnički prijem izgrađenih objekata.

U fazi izgradnje objekata obavljamo stručni nadzor, konsultacije i koordinaciju tokom izvođenja.