Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

15prtz

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja primarni i polazni dokument u izgradnji sistema bezbednosti svakog poslovnog i društvenog sistema, te u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) definisana je obaveza privrednih društava da realizuju: plan tehničke zaštite, projekat sistema obezbeđenja, a zatim i operativne aktivnosti: izvođenje, nadzor, instalacija i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja je Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru, definisana Zakona o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite, koji koriste bilo koji vid fizičke ili tehničke zaštite odnosno usluge obezbeđenja od strane trećih lica ili ima vlastite resurse za obezbeđenje lica i imovine u funkciji bezbednosti poslovanja.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.

Akt procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se u skladu sa Metodologijom koja je određena standardom SRPS A.L2.003 (Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika) obrađuje više grupa rizika u organizaciji i to:

procenu rizika opštih poslovnih aktivnosti;

procenu rizika po bezbednost i zdravlje na radu;

procenu pravnih rizika;

procenu rizika od protivpravnog delovanja;

procenu rizika od požara;

procenu rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

procenu rizika od eksplozija;

procenu rizika od neusaglašenosti sa standardima;

procenu rizika po životnu sredinu;

procenu rizika u upravljanju ljudskim resursima;

procenu rizika u oblasti informaciono – komunikaciono – telekomunikacionih (IKT) sistema.

Izradom dokumenta Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, a za koja su u obavezi sva pravna lica, ne svodi se samo na ispunjavanje Zakonsko pravnih normativa, već dobijaju pravu sliku svog preduzeća o bezbednosnim procenama i time izbegavaju nepotrebne troškove u domenu fizičko tehničke zaštite.

Izrada studije bezbednosti poslovanja po metodologiji nacionalnog standarda odvijala bi se kroz tri faze:

1. precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja,

2. izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno i

3. predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

I FAZA - Precizno identifikovanje potencijalnih opasnosti po bezbednost lica, imovine i poslovanja

U okviru prve faze projekta vrši se višeslojna i temeljna analiza normativnih akata, tehničkih resursa i ljudskih kapaciteta organizacije u skladu sa metodologijom nacionalnog standarda. U okviru ove faze vrši se identifikacija sledećih kategorija opasnosti:

Rizici po opšte poslovanje;

Rizici po bezbednost i zdravlje na radu;

Pravni rizici;

Rizici od protivpravnog delovanja;

Rizici od požara;

Rizici od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

Rizici od eksplozija;

Rizici po životnu sredinu;

Rizici u upravljanju ljudskim resursima;

Rizici u informaciono komunikacionim sistemima (IKT);

Rizici od neusaglašenosti sa standardima.

Prikupljanje, sortiranje i analiza podataka se sprovodi putem protokola, procedura, evalucionih i drugih metodoloških instrumenata izgrađenih na osnovu strogih i preciznih naučnih kriterijuma i utemeljenih na stručnim znanjima i iskustvima.

II FAZA - Izračunavanje veličine rizika za svaku opasnost pojedinačno

Druga faza projekta podrazumeva preciznu kvantifikaciju svih kategorija opasnosti i dodeljivanje odgovarajućih nominalnih vrednosti u skladu sa zatečenim stanjem. Ova faza podrazumeva izračunavanje konkretne numeričke veličine rizika u svakoj od navedenih kategorija uz jasan i pregledan grafički prikaz svih procenjenih rizika. Na ovaj način, organizacija dobija sistematičan pregled svih eventualnih nedostataka, slabosti i propusta koji proizvode određen rizik po njeno poslovanje, zaposlene ili imovinu.

III FAZA - Predlaganje opštih mera za tretman procenjenih opasnosti

Treća faza projekta rezultira izradom predloga mera za otklanjanje uslova ili uzroka koji proizvode opasnosti po lica, imovinu i poslovanje organizacije. Drugim rečima, ova faza pruža konkretne smernice za prevenciju ili smanjenje analiziranih rizika.

Izlazni rezultat procene rizika jeste Akt o proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja, kao eleborat u kome su sagledane sve vrste rizika,prikazane nivoom i kategorijom rizika i njihove implikacije na poslovanje, a organizacija svrstana u jednu od 5 (pet) grupa ugroženosti u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke, fizičko-tehničke zaštite i korišćenje tehničkih sredstava („Službeni glasnik RS“ 19/15 i 71/17).

 

Rešenje o izdatoj licenci