Poslovi projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

15prtz

Na osnovu izrađenog Plana sistema tehničke zaštite i posebnih zahteva vlasnika ili korisnika objekta, izrađuje se projektni zadatak. Projektnim zadatkom utvrđuju se svi parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito:
1) vrsta tehničke zaštite;
2) smeštaj centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, centrale, digitalni video rekorderi i dr.);
3) smeštaj uređaja i opreme (detektori, kamere i dr. senzori);
4) način polaganja instalacija (kablova za povezivanje).

Projektovanje sistema tehničke zaštite obuhvata:
1) implementaciju plana sistema tehničke zaštite;
2) izbor uređaja i opreme;
3) izradu projektne dokumentacije.

Projekat sistema tehničke zaštite mora biti izrađen u skladu sa propisima koji uređuju poslove projektovanja. Akt o proceni rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak, čine sastavni deo projekta sistema tehničke zaštite.

Stručni nadzor nad izvođenjem poslova tehničke zaštite može obavljati pravno lice ili preduzetnik koje poseduje licencu za obavljanje poslova nadzora, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom i propisima o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018 i 31/2019).

 

Rešenje o izdatoj licenci