Planiranje sistema tehničke zaštite

15prtz

Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom.

 

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova
imovina, a izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini kao što su:
• protivprovalno delovanje;
• protivprepadno delovanje;
• protivdiverziono i protivsabotažno delovanje.


Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite izrađuje se na osnovu podataka:
1. vrsti, nameni, veličini i izgledu objekata, lokaciji iokruženju,građevinskimiostalimosobinamaobjekata;
2. kritičnim tačkama sa aspekta mogućnosti nastupanja opasnosti,
3. vrsti i broju stalnih i povremenih korisnika;
4. režimu rada i načinu korišćenja objekata;
5. opremi, predmetima i dokumentima koji će se u objektu nalaziti ili se već nalaze, nivou rizika od njihovog oštećenja, otuđenja ili uništenja;
6. istoriji vanrednih događaja.
Procena rizika izrađuje se primenom priznatih pravila u sprovođenju tehničke zaštite lica i imovine.