LICE ZA BZR

licezabzrObavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu obuhvata pružanje sledećih usluga od strane REMONTNOG CENTRA:

 
• Vrši kontrolu i daje savete Korisniku usluga odnosno ovlašćenom licu kod Korisnika usluga pri planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija, i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
• Učestvuje u opremanju i uređenju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
• Organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline;
• Organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad;
• Predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;
• Prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;
• Prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
• Upoznaje Korisnika usluga sa svim njegovim obavezama za slučaj nastanka povrede na radu i profesionalnih oboljenja, kao i bolesti u vezi sa radom;
• Pruža stručnu pomoć u vezi izvršenja pojedinih obaveza naloženih od strane inspekcije rada;
• Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;
• Učestvuje u pripremi Akta o proceni rizika;
 • Priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;
• Sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
• Vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod Korisnika usluga;
• Daje potrebne informacije i obaveštenja predstavniku zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno odboru za bezbednost i zdravlje na radu.
 • Daje savete u vezi sa normativnim regulisanjem oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.