KORDINATOR ZA IZVOĐENJE

08ptd

kontrolaKoordinator bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Stalni ili povremeni nadzor na gradilištu;
Podnošenje Prijave i Plana preventivnih mera nadležnoj Inspekciji rada;

• Vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
- odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
- procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
• Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:
- dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama Uredbe,
- gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera
• Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata Uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
• Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
• Obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
• Koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
• Preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
• Obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.