OZNAKE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

090kom

PUTSTVO ZA OBAVEZNE NAČINE POSTUPANJA I ZNAČENJE OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


oznakeOznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom.

- Grupe oznaka:

 
* oznaka zabrane– zabranjuje postupanje koje može dovesti do nastanka opasnosti ili opasne pojave; okruglog je oblika sa crnim piktogramom na beloj podlozi, oivičen crvenom bojom i sa crvenom poprečnom linijom;
oz01.jpg oz02.jpg oz03.jpg oz04.jpg oz05.jpg oz06.jpg
Tabela 1. Primeri oznaka zabrane

 
 
* oznaka upozorenja– daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi; trouglastog je oblika sa crnim piktogramom na žutoj podlozi, oivičen crnom bojom;
 
ou01.jpg ou02.jpg ou03.jpg ou04.jpg ou05.jpg ou06.jpg
Tabela 2. Primeri oznaka upozorenja
 
 
* oznaka obaveze – obezbeđuje instrukciju o obaveznom načinu postupanja; okruglog je oblika sa belim piktogramom na plavoj podlozi;
 
oo01.jpg oo02.jpg oo03.jpg oo04.jpg oo05.jpg oo06.jpg
Tabela 3. Primeri oznaka obaveze
 
 
* oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći – obezbeđuje informaciju o izlazu u slučaju opasnosti ili prvoj pomoći; oblik - pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na zelenoj podlozi;

 
oi01.jpg oi02.jpg oi03.jpg oi04.jpg oi05.jpg oi06.jpg
Tabela 4. Primeri oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći.
 
  
* oznaka opreme za gašenje požara; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na crvenoj podlozi;
 
og01.jpg og02.jpg og03.jpg og04.jpg og05.jpg og06.jpg
Tabela 5. Primeri oznaka opreme za gašenje požara
 
 

* svetlosna oznaka je oznaka obezbeđena uređajem koji je napravljen od providnih ili prozračnih materijala koji su osvetljeni iznutra ili odnazad tako da je osvetljena površina vidljiva. Ukoliko uređaj može da emituje i neprekidne signale i signale sa prekidom, signali sa prekidom se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;
* zvučni signal je kodirani zvuk koji proizvodi uređaj koji je napravljen za tu svrhu, bez upotrebe ljudskog ili veštačkog glasa, viši su od nivoa buke u radnoj okolini i lako su prepoznatljivi. Ukoliko uređaj može da emituje zvučne signale sa stalnom i sa promenljivom učestanošću, signali sa promenljivom učestanošću se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;
* bezbedonosna boja je boja koja ima određeno značenje;
 
Boja Značenje ili namena Instrukcija i informacija
Crvena Oznaka zabrane Opasno postupanje
Upozorenje na opasnost Zaustavi, ugasi, uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
Evakuacija
Oprema za gašenje požara Identifikacija i lokacija
Žuta ili tamnožuta Oznaka upozorenja Pažnja, oprez
Proveri
Plava Oznaka obaveza Specifično postupanje ili radnja
Korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Zelena Oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći Vrata, izlazi, prolazi, oprema i prostorije
Nema opasnosti Povratak u normalno stanje
Tabela 6. Namena i instrukcije boja

 

 
* govorna komunikacija je unapred određena govorna poruka koja je saopštena ljudskim ili veštačkim glasom i odvija se u vidu kratkih, jednostavnih i razumljivih rečenica, izraza ili reči. Znaci moraju biti precizni, jednostavni, saopštljivi, laki za davanje i razumevanje i jasno različitih pokreta i/ili položaja ruku i/ili šaka. Ako se za davanje znaka koriste obe ruke istovremeno njihovo pokretanje mora da bude sinhronizovano, simetrično i da se pri tome daje samo jedan znak;
* znak koji se daje rukom je pokret i/ili položaj ruku i/ili šaka, u kodiranom obliku, koji se daju zaposlenom koji izvodi manevre koji mogu da predstavljaju opasnost po zaposlene;

* tekstualne oznake oznake i upozorenja postavljena od strane odgovornog lica – uzimajući u obzir procenu rizika, poslodavac je dužan da obezbedi i istakne tekstualne oznake i upozorenja za bezbednost i/ili zdravlje na radu u radnom prostoru tamo gde rizik, odnosno opasnosti i štetnosti nisu mogli da budu uklonjeni ili smanjeni primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu; kao i uputstvo za bezbedan rad pri rukovanju i održavanju određenih sredstava za rad.

 
 
- Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu:

1. trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i za označavanje izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći, dok se za trajno označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara mogu koristiti i bezbedonosne boje. Mesta na kojima postoji mogućnost udara u prepreku ili pada moraju trajno biti obeležena bezbedonosnom bojom i/ili oznakom na tabli. Saobraćajne površine moraju biti trajno obeležene bezbedonosnom bojom.

2. oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu u određenim okolnostima – svetlosne oznake, zvučni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada određene okolnosti to zahtevaju, da bi se upozorilo na opasnost, da bi se pozvala lica da preduzmu specifično postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u slučaju opasnosti.

3. zamena i kombinovano korišćenje oznaka za bezbenost i/ili zdravlje na radu – moguće je kombinovano korišćenje oznaka, kao npr: svetlosna oznaka i zvučni signal; svetlosna oznaka i govorna komunikacija; znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.
 
Uputstvo izradilo Lice za bezbednost
i zdravlje na radu
"Remontni centar" d.o.o.