KOMERCIJALA

KOMERCIJALA

Komercijala

ZAŠTITA GLAVE

 

zastita_glave.jpg• zaštitni šlem za korišćenje u industriji (rudarstvo, građevinarstvo i druge industrije)
• industrijske zaštitne kape, šeširi, mreže za kosu
• sa ili bez štitnika za oči, za zaštitu skalpa
• zaštitne kapuljače, marame i dr. (od tkanine, nepropusne tkanine, itd.)
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA SLUHA

zastita_usiju.jpeg•    antifoni i slične naprave
•    šlem sa potpunom akustičnom zaštitom
•    naušnice koje mogu da se pričvrste na industrijske šlemove
•    štitnici za uši sa prijemnikom za nisko-frekventnu indukciju
•    štitnici za uši sa opremom za komunikaciju.
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA OČIJU I LICA

zastita_ociju.jpeg• naočare
• zaštitne naočare
• naočare koje štite od rentgenskog, UV, IR, laserskog i drugog zračenja
• štitnici za lice
• maske i šlemovi za zavarivanje (ručne maske, maske koje se pričvršćuju trakom za glavi ili maske koje mogu da se pričvrste na zaštitne šlemove).
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA

zastita_disajnih_organa.jpg• filtrirajući aparati, maske ili polumaske sa filterima za prašinu, gasove i radioaktivnu prašinu
• izolacioni aparati sa crevom za dovod svežeg ili komprimovanog vazduha sa maskom za celo lice, polumaskom ili sklopom usnika
• uređaji za zaštitu organa za disanje sa pokretnom maskom za zavarivanje
• ronilački aparat
• ronilačko odelo
 
 
 
 
ZAŠTITA RUKU I ŠAKA

zastita_ruku.jpg• rukavice za zaštitu pri:* radu sa opremom za rad (od uboda, posekotina, vibracija i sl.),* radu sa hemikalijama,* korišćenju el. energije i visokim temperaturama
 • rukavice kod kojih su svi prsti zajedno osim palca
 • navlake za prste
 • zaštitni rukavi
 • štitnik za zglob šake pri teškom radu
 • rukavice bez prstiju
 • zaštitne rukavice
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA STOPALA I NOGU

zastita_nogu.jpg• plitke cipele, plitke čizme, duboke čizme, zaštitne čizme
• cipele koje mogu brzo da se razvežu i skinu
• cipele sa dodatnim ojačanjem u predelu prstiju (sa čeličnom kapnom i sl.)
• cipele i kaljače sa đonovima otpornim na dejstvo toplote
• cipele, čizme i kaljače otporne na dejstvo toplote
• termo-cipele
• čizme i kaljače
• cipele, čizme i kaljače otporne na vibracije
• antistatičke cipele, čizme i kaljače
• izolacione cipele, čizme i kaljače
• čizme za rukovaoce testerom sa lancem
• cokule,- štitnici za kolena i potkolenice
• umetnuti štitnici svoda stopala
• kamašne
• uložne tabanice koje mogu da se uklone (otporne na visoku temperaturu, probadanje ili znojenje)
• klinovi koji mogu da se uklone, za hod po ledu, snegu ili klizavom terenu.
 
 
 
 
ZAŠTITA KOŽE

zastita_koze.jpeg• kreme / masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA TRUPA I ABDOMENA

zastita_trupa.jpg• zaštitni prsluci, jakne i kecelje za zaštitu pri radu sa oporemom za rad (od probadanja, posekotina, prskanja rastopljenog metala i sl.)
• zaštitni prsluci, jakne i kecelje za zaštitu pri radu sa hemikalijama
• termo prsluci
• prsluci za spasavanje
• kecelje za zaštitu od rentgenskog zračenja
• opasači za telo.
 
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA CELOG TELA

zastita_od_pada.jpg• oprema za sprečavanje padova
• zaštitna odeća
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pregled pp aparataREMONTNI CENTAR vrši prodaju svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata, hidrantske i druge opreme. Osnovni tipovi protivpožarnih aparata i opreme:

aparatis6s9.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje prahom - sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2 t (S3, S-3A). Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9, S-9A.

aparatco2.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje ugljendioksidom - koriste se za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim pumpama, hemijskoj industriji i skladištima goriva i tečnih gasova (CO2-5, CO2-10, CO2-30, CO2-60).

aparat_p.jpg• Vatrogasni aparati za gašenje vodom i penom - aparati za gašenje vodom namenjeni su isključivo za gašenje požara klase "A" (u drvnoprerađivačkoj, tekstilnoj, industriji papira, ambalaže, plastike, trgovinama i skladištima navedenih industrija. Aparati za gašenje vodom i vazdušnom penom namenjeni su za gašenje požara "B" klase. Ovim aparatima nije dozvoljeno gašenje požara na električnim instalacijama.

PUTSTVO ZA OBAVEZNE NAČINE POSTUPANJA I ZNAČENJE OZNAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


oznakeOznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom.

- Grupe oznaka:

 
* oznaka zabrane– zabranjuje postupanje koje može dovesti do nastanka opasnosti ili opasne pojave; okruglog je oblika sa crnim piktogramom na beloj podlozi, oivičen crvenom bojom i sa crvenom poprečnom linijom;
oz01.jpg oz02.jpg oz03.jpg oz04.jpg oz05.jpg oz06.jpg
Tabela 1. Primeri oznaka zabrane

 
 
* oznaka upozorenja– daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi; trouglastog je oblika sa crnim piktogramom na žutoj podlozi, oivičen crnom bojom;
 
ou01.jpg ou02.jpg ou03.jpg ou04.jpg ou05.jpg ou06.jpg
Tabela 2. Primeri oznaka upozorenja
 
 
* oznaka obaveze – obezbeđuje instrukciju o obaveznom načinu postupanja; okruglog je oblika sa belim piktogramom na plavoj podlozi;
 
oo01.jpg oo02.jpg oo03.jpg oo04.jpg oo05.jpg oo06.jpg
Tabela 3. Primeri oznaka obaveze
 
 
* oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći – obezbeđuje informaciju o izlazu u slučaju opasnosti ili prvoj pomoći; oblik - pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na zelenoj podlozi;

 
oi01.jpg oi02.jpg oi03.jpg oi04.jpg oi05.jpg oi06.jpg
Tabela 4. Primeri oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći.
 
  
* oznaka opreme za gašenje požara; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na crvenoj podlozi;
 
og01.jpg og02.jpg og03.jpg og04.jpg og05.jpg og06.jpg
Tabela 5. Primeri oznaka opreme za gašenje požara
 
 

* svetlosna oznaka je oznaka obezbeđena uređajem koji je napravljen od providnih ili prozračnih materijala koji su osvetljeni iznutra ili odnazad tako da je osvetljena površina vidljiva. Ukoliko uređaj može da emituje i neprekidne signale i signale sa prekidom, signali sa prekidom se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;
* zvučni signal je kodirani zvuk koji proizvodi uređaj koji je napravljen za tu svrhu, bez upotrebe ljudskog ili veštačkog glasa, viši su od nivoa buke u radnoj okolini i lako su prepoznatljivi. Ukoliko uređaj može da emituje zvučne signale sa stalnom i sa promenljivom učestanošću, signali sa promenljivom učestanošću se koriste za upozoravanje na viši nivo opasnosti ili na potrebu za hitnim preduzimanjem propisanog ili zahtevanog postupanja ili aktivnosti u odnosu na značenje koje je dato neprekidnim signalom;
* bezbedonosna boja je boja koja ima određeno značenje;
 
Boja Značenje ili namena Instrukcija i informacija
Crvena Oznaka zabrane Opasno postupanje
Upozorenje na opasnost Zaustavi, ugasi, uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti
Evakuacija
Oprema za gašenje požara Identifikacija i lokacija
Žuta ili tamnožuta Oznaka upozorenja Pažnja, oprez
Proveri
Plava Oznaka obaveza Specifično postupanje ili radnja
Korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
Zelena Oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći Vrata, izlazi, prolazi, oprema i prostorije
Nema opasnosti Povratak u normalno stanje
Tabela 6. Namena i instrukcije boja

 

 
* govorna komunikacija je unapred određena govorna poruka koja je saopštena ljudskim ili veštačkim glasom i odvija se u vidu kratkih, jednostavnih i razumljivih rečenica, izraza ili reči. Znaci moraju biti precizni, jednostavni, saopštljivi, laki za davanje i razumevanje i jasno različitih pokreta i/ili položaja ruku i/ili šaka. Ako se za davanje znaka koriste obe ruke istovremeno njihovo pokretanje mora da bude sinhronizovano, simetrično i da se pri tome daje samo jedan znak;
* znak koji se daje rukom je pokret i/ili položaj ruku i/ili šaka, u kodiranom obliku, koji se daju zaposlenom koji izvodi manevre koji mogu da predstavljaju opasnost po zaposlene;

* tekstualne oznake oznake i upozorenja postavljena od strane odgovornog lica – uzimajući u obzir procenu rizika, poslodavac je dužan da obezbedi i istakne tekstualne oznake i upozorenja za bezbednost i/ili zdravlje na radu u radnom prostoru tamo gde rizik, odnosno opasnosti i štetnosti nisu mogli da budu uklonjeni ili smanjeni primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu; kao i uputstvo za bezbedan rad pri rukovanju i održavanju određenih sredstava za rad.

 
 
- Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu:

1. trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i za označavanje izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći, dok se za trajno označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara mogu koristiti i bezbedonosne boje. Mesta na kojima postoji mogućnost udara u prepreku ili pada moraju trajno biti obeležena bezbedonosnom bojom i/ili oznakom na tabli. Saobraćajne površine moraju biti trajno obeležene bezbedonosnom bojom.

2. oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu u određenim okolnostima – svetlosne oznake, zvučni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada određene okolnosti to zahtevaju, da bi se upozorilo na opasnost, da bi se pozvala lica da preduzmu specifično postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u slučaju opasnosti.

3. zamena i kombinovano korišćenje oznaka za bezbenost i/ili zdravlje na radu – moguće je kombinovano korišćenje oznaka, kao npr: svetlosna oznaka i zvučni signal; svetlosna oznaka i govorna komunikacija; znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.
 
Uputstvo izradilo Lice za bezbednost
i zdravlje na radu
"Remontni centar" d.o.o.