Izvođenje stabilnih sistema za gašenje požara

17ips

STABILNI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM VODOM - SPRINKLER
Jedan od najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su Sprinkler instalacije. Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja, od malog, kao što su hoteli, muzeji, bolnice, škole, preko srednjih kao što su garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja, pa sve do teških kao što je hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd.
Sprinkler sistemi smanjuju ili gotovo da eliminišu smrtnost u slučaju požara, smanjuju broj povreda, umanjuju materijalne štete jer se ovi sistemi aktiviraju samo u slučaju požara, dok ne reaguju na dim ili paru. Ugradnjom ovakvih instalacija smanjujemo moguće štete nastale požarom za 80%. 
 
STABILNI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM VODOM - DRENČER
Drenčer sistem je stabilni sistem za gašenje požara koji se se koristi za slučajeve kad je moguće širenje požara velikom brzinom, a s ciljem usporavanja širenja i gašenja požara.
GDE SE KORISTI?
Koristi se za odvajanje dela prostora koji je zahvaćen požarom (vodena zavesa), takođe ima primenu u hlađenju rezervoara u naftnoj industriji za tečnosti koje imaju nisku temperaturu plamišta kao sto su motorni benzini, znači za gašenje tih postrojenja.
Mogu se koristiti i za apliciranje pene za gašenje. Ovakvi sistemi se koriste dosta i u zaštiti u vojnoj industriji, u proizvodnji baruta i eksploziva.
S obzirom da na mlaznicama nema toplinski osetljivog elementa, a u cevovodu je vazduh pod atmosferskim pritiskom, drenčer ventil se može aktivirati na različite načine u zavisnosti od toga kakav se prostor štiti:
Pneumatsko aktiviranje, ima pneumatski cevovod ispunjen vazduhom do određenog pritiska 
Hidrauličko aktiviranje, putem vode ili nekog drugog tečnog medijuma
Električno aktiviranje preko impulsa sa dojave požara ili slično
Ručno aktiviranje preko ventila za rasterećenje komore na drenčer ventilu 
Posle izdavanja signala za aktiviranje, bilo kojim od ova četiri načina, dolazi do aktiviranja stanice i prolaska vode za gašenje. 
 
SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA UGLJEN-DIOKSIDOM 
Su jedni od najstarijih sistema za gašenje požara.Kod sistema potpune zaštite od požara, zaštita ugljendioksidom se smatra najpovoljnijim zbog velike efikasnosti gašenja požara, kao i ekonomske cene samog gasa.
CO2 sistem za gašenje požara koristi se za zaštitu objekata u kojima se čuvaju zapaljive tečnosti, gasovi i elektro oprema. Primena: Skaldišta boja i lakova, ulja , trafostanice , turbine…
CO2 sistem gasi požar preko smanjivanja koncentracije kiseonika u prostorijama.