Izvođenje stabilnih sistema za dojavu požara

17ips

Sistemi za detekciju i dojavu požara

Vatra može satima da tinja i da ne prouzrokuje veću materijalnu štetu. Ali, kada se razbukta, uzrokuje ogromne direktne i indirektne materijalne štete.

Projektovanje i izvođenje radova na stabilnim sistemima za dojavu požara na osnovu zakonske regulative treba da vrše stručna lica i kompanije licencirane za poslove projektovanja i izvođenja stabilnih sistema za dojavu požara (licenca B2) Vreme kao bitan faktor.

Otkrijte opasnost na vreme, pre nastanka bilo kakve štete ili gubitka života.

Vreme detekcije požara i početak njegovog gašenja direktno je povezano sa štetama koje će nastati zbog požara a elektronski sistemi za dojavu požara koji samostalno, bez intervencije čoveka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima najbolji su način prevencije. Kada imamo informaciju da je požar u ranoj fazi razvoja možemo da blagovremeno vršimo gaše                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          nje požara i evakuaciju objekta. Na taj način vršimo zaštitu objekta i ljudi u njima.