Izvođenje stabilnih sistema za detekciju ekplozivnih gasova i para

17ips

Sistemi za detekciju otrovnih i eksplozivnih gasova koriste se sve više u industriji, javnim garažama ali i u domaćinstvima radi sprečavanja nekontrolisanog mešanja otrovnih ili eksplozivno-zapaljivih gasova sa vazduhom što predstavlja veliku opasnost za ljude i imovinu.

U zavisnosti od namene prostora detektori i oprema mogu biti u klasičnoj izradi, a takođe i u protiveksplozivnoj (Ex) zaštiti.

U zavisnosti od veličine i namene objekta razlikujemo kolektivne i adresabilne sisteme za detekciju i dojavu otrovnih i eksplozivnih gasova.