PREGLED I PROVERA USLOVA RADNE OKOLINE

02pip

radna okolinaRadna okolina podrazumeva prostor u kome se obavlja rad i koji uključuje radna mesta, radne uslove, radne postupke i odnose u procesu rada.

 
Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline proverava se i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.
 
Ispitivanja obuhvataju:
1. mikroklimu (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha);
2. hemijske štetnosti (gasovi, pare, dimovi i prašine);
3. fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja - osim jonizujućih zračenja);
4. osvetljenost;
5. biološke štetnosti.
 
Ispitivanje mikroklime vrši se na radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja proces rada, odnosno u kojoj se zaposleni kreću ili zadržavaju duže od dva sata u toku radne smene.
 
Ispitivanje mikroklime u letnjem periodu vrši se kad je spoljna temperatura iznad 15°C, a u zimskom periodu kad je spoljna temperatura ispod 5°C.
 
Ispitivanje hemijskih štetnosti vrši se na radnom mestu u radnoj okolini gde se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrši se uzimanjem najmanje jednog uzorka na radnom mestu najbližem izvoru štetnosti.
 
Ispitivanje fizičkih štetnosti vrši se na radnom mestu u radnoj okolini gde se pri tehnološkom procesu pojavljuju buka, vibracije i štetna zračenja. Ispitivanje buke, vibracija i štetnih zračenja obuhvata merenje, analizu i upoređivanje izmerenih veličina sa dozvoljenim vrednostima.
 
Ispitivanje osvetljenosti na radnom mestu u radnoj okolini vrši se u skladu sa prihvaćenom metodologijom ispitivanja i merenja osvetljenosti, propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima
 
O izvršenom ispitivanju uslova radne okoline izdaje se stručni nalaz.
 
Preventivna ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se u roku od šest meseci od početka rada radnog, odnosno tehnološkog procesa, rekonstrukcije objekta u kom se obavlja radni proces (uređaja za grejanje, ventilaciju ili klimatizaciju, i sl.) ili zamene tehničkih kapaciteta kojima se menjaju uslovi rada.
 
Periodična ispitivanja uslova radne okoline obavljaju se na radnom mestu u radnoj okolini u roku od tri godine od dana prethodnog ispitivanja.