HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point / Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke) predstavlja sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Olakšava identifikaciju i procenu svih mogućih opasnosti, svakog fizičkog, hemijskog ili biološkog rizika, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda uključujući sve međuprocese. HACCP sistem sastoji se od dve osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može sprečiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.
haccp

 

Prednosti primene i sertifikacije HACCP sistema su:

  • podiže nivo zdravstvene bezbednosti hrane ili proizvoda,
  • sticanje poverenja kupaca,
  • eliminišu se rizici kontaminacije,
  • osigurava se racionalno korišćenje sirovina,
  • podiže nivo svesti zaposlenih o tome šta, kako, kada i zašto treba da se uradi u cilju prevencije kontaminacije hrane ili proizvoda,
  • omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda,
  • omogućuje ispunjenje zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor.

 

Obaveza svakog proizvođača je da tržištu pruži kvalitetnu hranu sa određenim nutritivnim svojstvima i senzorskim osobinama, ali istovremeno i higijenski ispravnu, sigurnu hranu, čime će povoljno uticati na zdravlje potrošača. Osnovni cilj HACCP koncepta je proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda. Dakle, HACCP se ne odnosi na kvalitet proizvoda već na njegovu zdravstvenu ispravnost. I to metod podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnim delovanjem, a ne posledičnim (inspekcijskim) delovanjem.