BEZBEDNOST NA RADU

01bnr

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu

womanworkerU skladu sa obavljenom procenom rizika i Aktom o proceni rizika, kao i u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, Službeni glasnik RS, br. 101/05, član 15, stav 5 i član 17, i u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, Službeni glasnik RS, br. 92/08 , poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenima potrebna sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu .
 
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu u smislu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, jesu sva sredstva i oprema koje zaposleni nosi, drži ili na bilo koji drugi način koristi na radu, sa ciljem da ga zaštiti od jedne ili više istovremeno nastalih opasnosti ili štetnosti, odnosno da otkloni ili smanji rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja.
 
Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu koristi zaposleni na radnom mestu i u radnoj okolini, odnosno prilikom obavljanja poslova i radnih aktivnosti, na kojima se opasnosti i štetnosti, odnosno rizici od nastanka povreda i oštećenja zdravlja, ne mogu otkloniti ili u dovoljnoj meri smanjiti primenom tehničkih, tehnoloških, organizacionoh i drugih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 
Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu koja moraju da :
• budu izrađena u skladu sa propisima o bezbednosti proizvoda,
• odgovaraju postojećim uslovima na radnom mestu i u radnoj okolini,
• budu namenski izrađena za otklanjanje ili smanjenje rizika na radnom mestu i kao takva ne smeju da povećavaju postojeće ili proizvedu nove rizike za bezbednost i zdravlje zaposlenih
• odgovaraju specifičnim ergonomskim zahtevima na radnom mestu i zdravstvenom stanju zaposlenog,
• budu tako izrađena da ih zaposleni može pravilno i na jednostavan način koristiti i posle podešavanja, popravke, dorade i sl.
 
Poslodavac je dužan da odredi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu na osnovu procene rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih, odnosno prepoznatih i utvrđenih opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi na radnom mestu i u radnoj okolini.
 
Poslodavac određuje vrstu sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na radu i uslove njihove upotrebe koji odgovaraju stanju na radnom mestu i u radnoj okolini, uzimajući u obzir vrstu i učestalost izlaganja opasnostima i štetnostima, nivo rizika, karakteristike radnog mesta i efikasnost zaštite zaposlenog sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu u odnosu na uslove u kojima mora da ih koristi.
 
Poslodavac je dužan da pre izbora sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, koju planira da da na korišćenje zaposlenom, izvrši procenu da li ista ispunjavaju zahteve u smislu Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
 
Procena obuhvata sledeće elemente ;
 • analizu i procenu rizika koji ne mogu da se otklone ili smanje drugim merama,
 • osobine koje mora da poseduje sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu da bi efikasno otklonila ili smanjila rizike, kao i rizike koji mogu nastati korišćenjem tog sredstva ili opreme,
 • upoređivanje osobina sredstava ili opreme koja može da se nabavi, a koje ispunjavaju uslove iz tačke 2) ovog stava
 • Poslodavac je dužan da procenu iz stava 1. izmeni i dopuni kada dođe do promena u bilo kom njenom elementu.
 
DUŽNOSTI POSLODAVCA:
 • Da da na korišćenje odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu zaposlenima koji radi na određenim poslovima, a na osnovu procene rizika koji ne mogu da se otklone ili smanje drugim merama,
 • Da pri davanju na korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu zaposlenom, poštuje načelo prema kome su sredstvo ili oprema za ličnu zaštitu na radu namenjeni za njegovo lične korišćenje,
 • Da obezbedi da korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ne prouzrokuju finansijske obaveze za zaposlene,
 • Da zaposlenom da samo ispravno sredstvo ili opremu za ličnu zaštitu na radu
 
DUŽNOSTI ZAPOSLENIH:
 - da zaposleni koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu u radu i da ih redovno održava,
- da zaposleni koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu isključivo u skladu sa njihovom namenom
 
Remontni centar“ d.o.o.
Lice za bezbednost i zdravlje na radu
ZAŠTITA GLAVE

 

zastita_glave.jpg• zaštitni šlem za korišćenje u industriji (rudarstvo, građevinarstvo i druge industrije)
• industrijske zaštitne kape, šeširi, mreže za kosu
• sa ili bez štitnika za oči, za zaštitu skalpa
• zaštitne kapuljače, marame i dr. (od tkanine, nepropusne tkanine, itd.)
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA SLUHA

zastita_usiju.jpeg•    antifoni i slične naprave
•    šlem sa potpunom akustičnom zaštitom
•    naušnice koje mogu da se pričvrste na industrijske šlemove
•    štitnici za uši sa prijemnikom za nisko-frekventnu indukciju
•    štitnici za uši sa opremom za komunikaciju.
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA OČIJU I LICA

zastita_ociju.jpeg• naočare
• zaštitne naočare
• naočare koje štite od rentgenskog, UV, IR, laserskog i drugog zračenja
• štitnici za lice
• maske i šlemovi za zavarivanje (ručne maske, maske koje se pričvršćuju trakom za glavi ili maske koje mogu da se pričvrste na zaštitne šlemove).
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA

zastita_disajnih_organa.jpg• filtrirajući aparati, maske ili polumaske sa filterima za prašinu, gasove i radioaktivnu prašinu
• izolacioni aparati sa crevom za dovod svežeg ili komprimovanog vazduha sa maskom za celo lice, polumaskom ili sklopom usnika
• uređaji za zaštitu organa za disanje sa pokretnom maskom za zavarivanje
• ronilački aparat
• ronilačko odelo
 
 
 
 
ZAŠTITA RUKU I ŠAKA

zastita_ruku.jpg• rukavice za zaštitu pri:* radu sa opremom za rad (od uboda, posekotina, vibracija i sl.),* radu sa hemikalijama,* korišćenju el. energije i visokim temperaturama
 • rukavice kod kojih su svi prsti zajedno osim palca
 • navlake za prste
 • zaštitni rukavi
 • štitnik za zglob šake pri teškom radu
 • rukavice bez prstiju
 • zaštitne rukavice
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA STOPALA I NOGU

zastita_nogu.jpg• plitke cipele, plitke čizme, duboke čizme, zaštitne čizme
• cipele koje mogu brzo da se razvežu i skinu
• cipele sa dodatnim ojačanjem u predelu prstiju (sa čeličnom kapnom i sl.)
• cipele i kaljače sa đonovima otpornim na dejstvo toplote
• cipele, čizme i kaljače otporne na dejstvo toplote
• termo-cipele
• čizme i kaljače
• cipele, čizme i kaljače otporne na vibracije
• antistatičke cipele, čizme i kaljače
• izolacione cipele, čizme i kaljače
• čizme za rukovaoce testerom sa lancem
• cokule,- štitnici za kolena i potkolenice
• umetnuti štitnici svoda stopala
• kamašne
• uložne tabanice koje mogu da se uklone (otporne na visoku temperaturu, probadanje ili znojenje)
• klinovi koji mogu da se uklone, za hod po ledu, snegu ili klizavom terenu.
 
 
 
 
ZAŠTITA KOŽE

zastita_koze.jpeg• kreme / masti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA TRUPA I ABDOMENA

zastita_trupa.jpg• zaštitni prsluci, jakne i kecelje za zaštitu pri radu sa oporemom za rad (od probadanja, posekotina, prskanja rastopljenog metala i sl.)
• zaštitni prsluci, jakne i kecelje za zaštitu pri radu sa hemikalijama
• termo prsluci
• prsluci za spasavanje
• kecelje za zaštitu od rentgenskog zračenja
• opasači za telo.
 
 
 
 
 
 
 
ZAŠTITA CELOG TELA

zastita_od_pada.jpg• oprema za sprečavanje padova
• zaštitna odeća