PROCENA RIZIKA NA RADNO MESTO

procena rizikaPoslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.


Procena rizika je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika je Akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

 
Radno mesto sa povećanim rizikom je radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično promenjenih mera u skladu Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog. Prilikom procene rizika sagledava se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:
• Opšte podatke o poslodavcu
• Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje, i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
• Snimanje organizacije rada
• Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini
• Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
• Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
• Zaključak
• Izmene i dopune akta o proceni rizika

ZAHTEV ZA PONUDU

Ukoliko imate potrebu za izradom Akta o proceni rizika možete nam se obratiti sa zahtevom za ponudu.
Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:
• Delatnost kojom se Vaše preduzeće bavi,
• Broj zaposlenih,
• Koliko radnih mesta ima po sistematizaciji radnih mesta,
• Lokacije (adrese),
• Površina poslovnog prostora,
• Način upotrebe poslovnog prostora (kancelarijski, magacinski, proizvodni i sl.),
• Ime i broj telefona kontakt osobe za potrebe dobijanja dodatnih informacija.