IZMENE I DOPUNE AKTA O PROCENI RIZIKA

01bnr

strucnoU skladu sa članom 15. Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Službeni glasnik RS br. 72/2006, vrši se izmena i dopuna Akta o proceni rizika.

 
Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže potpunoj  izmeni  i dopuni  nakon svake kolektivne  povrede na radu  sa smrtnim posledicama,  koja se dogodi na radnom mestu  i u radnoj okolini  poslodavca.
 
Akt o proceni rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini  podleže delimičnim izmenama i dopunama (u delu  koji se odnosi  na određeno  radno mesto i s njom  povezana radna mesta) i to:

• U slučaju smrte povrede na radu  i teške povrede na radu
• U slučaju pojave  svake  nove opasnosti  ili štetnosti, odnosno promene nivoa rizika u procesu rada
• Kada se mere koje se utvrde za sprečavanje , otklanjanja ili smanjenje rizika  nisu odgovarajuće ili ne odgovaraju  procenjenim stanju
• Kada je procena  zasnovana na podacima koji nisu ažurirani
• Kada postoji mogućnost i način za unapređenje, odnosno dopunu  procenjenih rizika

Dopuna se takođe  odnosi i  na objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, izvršeno osposobljavanje zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izvršeno osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći  i analize preduzetih mera naloženih Aktom o proceni rizika.