BEZBEDNOST NA RADU

01bnr

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu

kontrolaKoordinator bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izvođenja radova

Stalni ili povremeni nadzor na gradilištu;
Podnošenje Prijave i Plana preventivnih mera nadležnoj Inspekciji rada;

• Vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:
- odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
- procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;
• Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:
- dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama Uredbe,
- gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera
• Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata Uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;
• Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
• Obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
• Koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;
• Preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;
• Obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.

Plan preventivnih mera - obaveza investitora

finalInvestitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno. Obaveze investitora, odnosno zastupnika investitora, ne odnose se na izgradnju objekata površine do 300 m2, osim u slučajevima kada se izvode radovi navedeni u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifiča rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih (1. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od: zatrpavanja u iskopima dubljim od 1 m usled obrušavanja zemlje, propadanja usled rada na mekom ili močvarnom terenu ili pada sa visine veće od 3 m, pri čemu je taj rizik povećan usled same prirode procesa rada ili uticaja okoline radnog mesta. 2. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene usled izlaganja hemijskim ili biološkim agensima, odnosno pri kojem se javljaju posebne opasnosti i/ili štetnosti ili je za obavljanje tog rada propisan lekarski pregled zaposlenih. 3. Rad pri kojem su zaposleni izloženi jonizujućem zračenju. 4. Rad u blizini električnih vodova visokog napona. 5. Rad pri kojem se pojavljuje poseban rizik za zaposlene od utapanja. 6. Rad na bunarima, pod zemljom i u tunelima. 7. Rad koji obavljaju ronioci uz upotrebu sistema za dovod svežeg ili komprimovanog vazduha. 8. Rad koji obavljaju zaposleni u kesonima sa vazduhom pod pritiskom. 9. Rad sa eksplozivnim materijama. 10. Rad na montaži ili rasklapanju teških montažnih sklopova.) ili je pri izgradnji takvog objekta potrebna Prijava gradilišta (Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta u slučaju kada je na gradilištu: 1) planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih ili 2) planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode radovi pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih. Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popunjenu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

 

Elaborat o uređenju gradilišta - obaveza svih izvođača radova

Elaborat o uređenju gradilišta predstavlja dokument kojim su postavljeni zahtevi i način sprovođenja, kao i organizacija zaštitnih mera, odnosno utvrđen je kriterijum kojeg se gradilište mora pridržavati. Za sve radove koji se obavljaju na gradilištu i kod kojih se pojavljuju izvori opasnosti, moraju se predvideti zaštitne mere. Elaborat ima za cilj i blagovremeno planiranje i programiranje propisanih potrebnih zaštitnih mera i sredstava na gradilištu, u njemu su data uputstva za njihovo sprovođenje u toku izvođenja radova. Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji objekta u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta koji uz izveštaj o početku rada dostavlja nadležnoj inspekciji rada najmanje osam dana pre početka rada.

 

procena rizikaPoslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.


Procena rizika je sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Akt o proceni rizika je Akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu.

 
Radno mesto sa povećanim rizikom je radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično promenjenih mera u skladu Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog. Prilikom procene rizika sagledava se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:
• Opšte podatke o poslodavcu
• Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad i njihovo grupisanje, i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
• Snimanje organizacije rada
• Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini
• Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
• Utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika
• Zaključak
• Izmene i dopune akta o proceni rizika

ZAHTEV ZA PONUDU

Ukoliko imate potrebu za izradom Akta o proceni rizika možete nam se obratiti sa zahtevom za ponudu.
Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:
• Delatnost kojom se Vaše preduzeće bavi,
• Broj zaposlenih,
• Koliko radnih mesta ima po sistematizaciji radnih mesta,
• Lokacije (adrese),
• Površina poslovnog prostora,
• Način upotrebe poslovnog prostora (kancelarijski, magacinski, proizvodni i sl.),
• Ime i broj telefona kontakt osobe za potrebe dobijanja dodatnih informacija.